Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 22-go lipca pod Marsylią uroczystość św. Marii Magdaleny, uwolnionej przez Jezusa od siedmiu złych duchów, której objawił się najpierw po Swym chwalebnym Zmartwychwstaniu.
W Ankyrze w Galacji męczeństwo św. Platona, którego biczowano, rozdzierano żelaznymi hakami i poddano różnym niesłychanym męczarniom, aż wreszcie ugodzony mieczem, duszę swą nieskażoną oddał Bogu. Akta Soboru Nicejskiego II świadczą o jego cudownej pomocy w wybawianiu więźniów.
Na Cyprze śmierć męczeńska św. Teofila, Admirała, uwięzionego i ściętego przez Saracenów, gdyż ani namową ani groźbami nie dał się nakłonić do odstąpienia od wiary.
W Antiochii pamiątka św. Cyryla, Patriarchy, odznaczającego się wielką cnotą i uczonością.
W klasztorze Fontanelle dzień zgonu św. Wandregizila, Opata, którego Bóg wsławił licznymi cudami.
W Filippi pamiątka św. Syntychy, wspominanej przez św. Pawła, Apostoła (Flp 4, 2). — W Auvergne pamiątka św. Meneleusza, Opata. — W Betsaidzie w Palestynie pamiątka św. Józefa z Palestyny.
W Lizbonie dzień zgonu św. Wawrzyńca z Brindizi, Generała Kapucynów. Wsławił się głoszeniem słowa Bożego i wielu innymi dziełami ku czci Boga, został przyjęty został do liczby Świętych przez Papieża Leona XIII.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze