Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Praktyczny sposób słuchania Mszy św.

Na początku Mszy św.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
O, Panie mój, Jezu Chryste, oto stoję przed ołtarzem Twoim, aby wziąć udział w tej samej wielkiej Ofierze, której dokonałeś na Kalwarii z miłości dla nas i dla naszego zbawienia. Ofiaruję Ci ją na większą chwałą Twoją, dla dobra duszy mojej i proszę Cię, udziel mi wiary żywej, żalu szczerego za grzechy moje, abym mógł korzystać z owoców obfitych, wypływających z tej świętej Tajemnicy.

Confiteor.
Chociaż przychodzę do stóp Twoich, o Jezu, pełen ufności w nieskończoną dobroć i miłosierdzie Twoje, czuję jednakże ciężar moich grzechów i spowiadam się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Błogosławionej Marii, zawsze Dziewicy, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i Tobie, Ojcze, żem zgrzeszył bardzo myślą, mową i uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Błogosławioną Marię, zawsze Dziewicę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i Ciebie, Ojcze, o modlitwę za mną do Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do żywota wiecznego.
Amen.
Przebaczenie, rozwiązanie, odpuszczenie grzechów naszych niech nam da Pan Wszechmogący i Miłosierny. Amen.

Gdy kapłan wstępuje po stopniach ołtarza
Ziemia cała wielbi Cię, o Panie, i śpiewa chwałę Świętemu Imieniu Twemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O, Boże, Ojcze Przedwieczny, który raczyłeś mnie stworzyć na obraz i podobieństwo Twoje, zmiłuj się nade mną!
O, Jezu, Synu Boga żywego, który mnie odkupiłeś przez Mękę. i Śmierć Twoją, zmiłuj się nade mną!
O, Duchu Święty, Boże poświęcicielu dusz, odnów serce moje i zmiłuj się nade mną.

Podczas gloria.
Chwała niech będzie Bogu na wysokości niebios, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. O, Panie, Ciebie chwalimy, Ciebie błogosławimy, Ciebie wielbimy, boś Ty jest Pan i Bóg, Król niebios, Ojciec Wszechmocny. - O, Jezu, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wysłuchaj naszych modlitw, zwróć ku nam wzrok Twój miłosierny. Boś Ty jeden Święty, Najwyższy Władca i Pan, chcę, byś był także moim najwyższym i jedynym dobrem. Króluj, o Jezu z Duchem Świętym w chwale Ojca Przedwiecznego i panuj także nad moim rozumem i sercem.

Oremus czyli Kolekta.
Przyjmij, o Panie, modlitwy, które kapłan zanosi do Ciebie za mnie, za wszystkich żywych i umarłych, a przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Świętych Pańskich udziel mi łaski żyć i umierać tak, jak na dobrego chrześcijanina przystoi. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Lekcja czyli Epistoła.
O, Panie, który zezwoliłeś, abym słyszał głos Twój przez usta Proroków i Apostołów, proszę Cię, oświeć mój rozum, rozgrzej moje serce tak, aby przykazania Twoje były zawsze obecne w myśli mojej i stały się jedynym prawidłem całego życia mojego. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Ewangelia.
O, Panie! ja Twoje stworzenie i dziecko. Twoje, przysięgam posłuszeństwo, uszanowanie przykazaniom Twoim i oświadczam, iż jako żołnierz Twój, zachowam wiernie wiarę Twoją, nie tylko w sercu, ale wyznawać ją będę otwarcie wobec świata całego, bez względów ludzkich, pamiętając na Słowa Twoje: "Kto mnie wyzna przed ludźmi i ja go poznam przed Obliczem Ojca mego Przedwiecznego".

Credo.
O, Panie, pomnóż we mnie ducha żywej wiary, silnej nadziei i doskonałej miłości. (Odmówić: Wierzę w Boga...).

Ofertorium czyli ofiarowanie.
Ofiaruję Ci, o Boże, przez ręce kapłana ten chleb i wino, które mają przeistoczyć się w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ofiaruję Ci również całe serce moje, aby już w przyszłości nic innego nie pragnęło, tylko chwały Twojej i zbawienia wiecznego. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Prefacja.
Tak, jak szczerze pragnę tu na ziemi kochać Cię i chwalić, pozwól, o Panie, abym kiedyś mógł złączyć mój głos z głosami Aniołów i Świętych, by wiecznie chwalić Cię w niebie. I już teraz łączę się z nimi i wołam radośnie słowami i uczuciem Kościoła: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Niebiosa i ziemia pełne są chwały Twojej, Błogosławiony Syn Twój Jednorodzony Jezus Chrystus, który schodzi żywy i prawdziwy na nasze ołtarze.

Memento za żywych.
Wspomnij, proszę Cię, o Jezu mój, na krewnych moich, dobrodziejów duchowych i doczesnych, na przyjaciół moich, a także i na nieprzyjaciół; polecam Ci w szczególny sposób Ojca świętego i cały Kościół rzymskokatolicki. - Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Podniesienie.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Swoich, ukryj mnie, nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego, obroń mnie. W godzinę śmierci, wezwij mnie i spraw, abym przyszedł do Ciebie, by chwalić Cię z Świętymi Twoimi po wszystkie wieki wieków. Amen.

Memento za umarłych.
Wspomnij, o Panie, na dusze w czyśćcu cierpiące, a w szczególności na dusze krewnych moich, przyjaciół i dobrodziejów. Polecam Ci w szczególny sposób te, które najdawniej ponoszą karę czyśćcową i te, którym ja byłem powodem do grzechu, dając im zły przykład. Wyzwól je, o Panie, jak najprędzej z płomieni czyśćcowych i powołaj je wszystkie do chwały niebieskiej.

Pater noster czyli Ojcze nasz.
Należy odmówić Ojcze nasz, następnie dodać: Dzięki Ci składam, o Panie, za tę wzniosłą modlitwę; udziel mi tego wszystkiego, o co w niej Cię proszę.

Agnus Dei czyli Baranek Boży.
O, Jezu, Baranku Boży bez zmazy, bądź mnie i wszystkim ludziom miłosierny, abyśmy zażywali tu na ziemi pokoju obiecanego sprawiedliwym, a w niebie otrzymali nagrodę i chwałę.

Komunia św.
Należy odmówić trzy razy: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
O, drogi i dobry Jezu, przyjdź choć duchowo do serca mego... Jak to? jużeś przybył. Tulę się do Ciebie i ściśle z Tobą jednoczę, nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Błagam Cię, o Boże, w szczególny sposób o łaskę unikania niebezpiecznych okazji, abym już Ciebie nigdy nie obrażał.

Ostatnie modlitwy.
Dziękuję Ci, o mój Boże, żeś się za mnie ofiarował w tej Mszy św., uczyń, abym i ja mógł wciąż się Tobie składać w ofierze. W tym celu ofiaruję Ci troski, trudy, zmęczenia i wszystkie przykrości życia mojego, bylebym tylko wypełnić mógł Twoje przykazania i zastosował się we 'Wszystkim do Twojej Woli Najświętszej.

Ostatnie błogosławieństwo.
Pobłogosław, o Panie, ręką kapłana moje dobre postanowienia, pobłogosław duszę moją, ciało moje i dozwól, aby skutki tego błogosławieństwa były wiecznie ze mną. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...