Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Katechizm dla konwertytów, czyli jak przejść na katolicyzm.

Opracował ks. W. Danek

Praca, którą przedkładamy życzliwej uwadze czytelników, nie zamierza poddawać krytyce wyznań religijnych ani podejmować się obrony dogmatów katolickich. Przyjść z pomocą konwertytom, pragnącym przyjąć wiarę katolicką, - pouczyć o istotnych różnicach pomiędzy poszczególnymi wyznaniami, o których tu mowa, oto główny cel tej pracy.
Podręcznik ten nie obejmuje całokształtu nauki wiary, jaki podają katechizmy zastosowane do urzędowych planów nauczania. Jak każdy inny podręcznik nie zastąpi on żywego słowa, nie ma też usuwać pracy tych osób, które gotowe są dopomóc konwertytom do poznania zasad wiary katolickiej. Bez wątpienia rozwieje się w duszy konwertytów wiele uprzedzeń do Kościoła katolickiego, kiedy im kto uprzytomni, że pomiędzy ich wyznaniem a religią katolicką jest wiele punktów stycznych i wiele prawd wspólnych.
W zaprzeczaniu poszczególnych prawd religii katolickiej, wyznanie kalwińskie zgodne jest we wielu punktach z wyznaniem ewangelickim. Oba te wyznania (poza małymi wyjątkami) są do siebie bardzo podobne, a niezgodność ich z nauką Kościoła w wielu punktach jest jednakowa.
Przeto w części dla konwertytów z kalwińskiego wyznania nie powtarzano tych różnic, które omówione są w części dla ewangelików.
Część dla konwertytów z żydostwa jest obszerniejsza niż inne rozdziały tego podręcznika. - Religia mojżeszowa bowiem oddala się bardziej od prawdy katolickiej, aniżeli inne wyznania. Pożądaną jest rzeczą, aby konwertyci z jakiegokolwiek wyznania zapoznali się również z wykładem przykazań Bożych i kościelnych, zawartym w części dla konwertytów z żydostwa.
Kanon 1602 prawa kościelnego postanawia, że w małżeństwach mieszanych małżonek katolicki jest obowiązany starać się roztropnie o nawrócenie małżonka niekatolickiego. Podobny obowiązek miłości chrześcijańskiej powinni chętnie podjąć ci wszyscy, którzy żyją z różnowiercami w bliższym stosunku. Dobro ich duszy nie może być im obojętne.
Tak ważnych zagadnień życiowych, jakich dotyka religia, nie godzi się pomijać obojętnie, lekceważąco.
Każdy rozumny człowiek powinien dociekać prawdy, aby tym łatwiej rozwiązać swoje wątpliwości religijne.
Niechże podręcznik niniejszy również w celach tak doniosłego znaczenia - odda przysługę tym, którzy szukają prawdy.

 • Dla konwertytów z żydostwa.
 • Dla konwertytów z wyznania ewangelickiego.
 • Dla konwertytów z wyznania kalwińskiego.
 • Dla unitariuszy (arian, antytrynitarzy), powracających na łono Kościoła katolickiego.
 • Dla konwertytów z prawosławia.
 • Przemówienie do nowonawróconego.

  Pozwalamy drukować
  Z Książęco-Metropolitalnej Kurii
  Kraków, dnia 22 lutego 1939 r.
  + Adam Stefan
  Ks. Stefan Mazanek kanclerz