Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

Niechaj będzie pochwalony
Niechaj będzie pochwalony, - Od nas wszystkich uwielbiony, - Przenajświętszy Sakrament, - Ten niebieski Traktament. (Trzy razy).

O salutaris hostia
1. O salutaris hostia - quae coeli pandis ostium; - bella premunt hostilia, - da robur fer auxilium.
2. Unitrinoque Domino, - sit sempiterna gloria, - qui vitam sine termino - nobis donet in patria. Amen.

Na chórze śpiewają na głosy trzy zwrotki odpowiedniego hymnu o Najśw. Sakramencie albo o Sercu Pana Jezusa, w braku chóru zaś śpiewają dzieci z ludem pieśń "Każda żyjąca dusza" albo jedne z pieśni podanych przy końca książeczki, po czym odmawia się następną litanię i ofiarowanie:

Litania o św. Sercu Jezusa
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Serce Jezusa, Synu Ojca przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie dziewiczej Matki przez Ducha św. utworzone,
Serce Jezusa, z Przedwiecznym Słowem najistotniej zjednoczone,
Serce Jezusa, Majestatu nieskończonego,
Serce Jezusa, Świątynio Boga,
Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, Domie Boży i bramo niebieska,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich głębokości niezmierzona,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka wszystka zupełność Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec dobrze upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełności myśmy wszyscy wzięli,
Serce Jezusa, pożądanie wyżyn wiecznych,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne względem wszystkich, którzy Ciebie wzywają,
Serce Jezusa, zdroju żywota i świętości,
Serce Jezusa, ubłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, urąganiem nasycone,
Serce Jezusa, starte za złości nasze,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebodzone,
Serce Jezusa, źródło wszystkiej pociechy,
Serce Jezusa, żywocie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, błagalna ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie w Tobie ufających,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, - Zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

V. Jezu cichy i pokornego Serca.
R. Uczyń serca nasze wedle Serca Twego.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże wejrzyj na Serce najmilszego Syna Twego i, na uwielbienie i zadośćuczynienie, jakie Ci za grzeszników ofiarował, a nam grzesznym, żebrzącym miłosierdzia Twego, udziel miłościwie przebaczenia w imię tegoż Syna Twego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego. Bóg na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie się Najśw. Sercu Jezusowemu
Najsłodszy Jezu, Zbawicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas u stóp ołtarza Twego pokornie się korzących. Twoimi jesteśmy i Twoimi być chcemy; abyśmy zaś tym ściślej z Tobą mogli być złączeni, każdy z nas Najświętszemu Sercu Twojemu dzisiaj z własnej woli się oddaje. - Wielu Cię wprawdzie nigdy nie znało; wielu wzgardziwszy przykazaniami Twymi, od Ciebie się odwróciło. Zlituj się nad jednymi i drugimi, najdobrotliwszy Jezu i pociągnij wszystkich do św. serca Twego. Bądź królem, Panie, nie tylko wiernych, którzy Cię nigdy nie odstąpili, lecz także synów marnotrawnych, którzy Cię opuścili; spraw, aby do domu ojcowskiego co prędzej wrócili, a z nędzy i głodu nie zginęli. Bądź królem tych, którzy albo w błędnych wyobrażeniach, albo w odszczepieniu żyją i powołaj ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. Bądź wreszcie królem tych wszystkich, którzy żyją w starym przesądzie bałwochwalstwa i wyprowadź ich z ciemności do światła i królestwa Twego. Daj Kościołowi Twemu wolność, bezpieczeństwo i nie-skazitelność. Daj wszystkim narodom żyć w pokoju i spraw, aby od końca do końca świata rozbrzmiewał jeden głos: Niech będzie pochwalone Boskie Serce, przez które nam przyszło zbawienie. Jemu chwała i cześć na wieki. Amen.

Następnie, gdzie jest zwyczaj, odmawia z dziećmi:

Akty strzeliste
Niech będzie Bóg uwielbiony! - Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! - Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek! - Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe! - Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! - Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najśw. Sakramencie Ołtarza! - Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja! - Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane poczęcie! - Niech będzie pochwalone Imię Maryi Dziewicy i Matki! - Niech będzie uwielbiony Bóg w Swoich Aniołach i Swoich Świętych.

Przed samym błogosławieństwem kapłan intonuje, a dzieci śpiewają z ludem:

Tantum ergo Sacramentum
1. Tantum ergo Sacramentum, - Veneremur cernui: - Et antiquum documentum, - Novo
cedat ritui: - Praestet fiides supplementum, - Sensuum defectui.
2. Genitori, Genitoque, - Laus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque, - Sit et benedictio,
- Procedenti ab utroque, - Compar sit laudatio. Amen.
V. Panem de coelo praestitisti eis.
R. Omne delectamentum in se habentem.

wstecz | spis treści | dalej