Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Odkupienie.

1. Potrzeba Odkupienia

  1. Wskutek grzechu pierworodnego cała ludzkość przed przyjściem Chrystusa znajdowała się w opłakanym stanie. Rozum człowieka uległ zaćmieniu i hołdował licznym błędom. Wola ludzka została osłabiona i odczuwała większą skłonność do złego, niż do dobrego.
  2. Nie dość na tym. Utraciwszy łaskę uświęcającą, człowiek nie mógł własnymi siłami złożyć Bogu zadośćuczynienia za popełnioną winę, ani też odzyskać utraconej łaski i nadprzyrodzonego życia. Grzech bowiem jako obraza Boga nieskończonego był nieskończenie wielkim przewinieniem i dlatego wymagał nieskończonego zadośćuczynienia. Godność bowiem Boga jest nieskończona, zatem i obraza Boga była nieskończona. Zadośćuczynienie przeto musiało mieć również wartość nieskończoną. A ponieważ każdy, choćby najlepszy czyn ludzki może mieć wartość tylko skończoną, dlatego człowiek nie mógł zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za popełnioną winę. Sam przeto nieskończony Bóg postanowił wybawić rodzaj ludzki z upadku grzechowego i przywrócić mu godność dziecka Bożego.
2. Sposób Odkupienia
  1. Bóg staje się człowiekiem. Skoro sam Bóg chciał odkupić z niewoli szatańskiej człowieka i złożyć za niego pełne zadośćuczynienie, to jedynym ku temu sposobem musiało być wcielenie Boskiej Osoby. Żeby bowiem zadośćuczynienie miało nieskończoną wartość, Osoba czyniąca zadość musiała być Bogiem. Ponieważ zaś grzesznikiem był człowiek, który musiał swą winę odpokutować, przeto Odkupiciel musiał mieć naturę ludzką, czyli być człowiekiem. W ten sposób zadośćuczynienia za grzeszną ludzkość mógł dokonać jedynie Bóg-Człowiek. Dla tej przyczyny druga Osoba Boska stała się człowiekiem. "Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał" (Jan 3, 16).
  2. Bóg-Człowiek odkupuje nas przez śmierć. Przez grzech człowiek zaprzedał się szatanowi, który nad nim rozciągnął swą władzę. Chrystus Pan przez śmierć Swoją krzyżową wykupił ludzkość z tej niewoli, a przez to podwójnie stał się naszym Panem, jako Bóg i jako Odkupiciel. Jako człowiek Chrystus cierpiał na krzyżu, a jako Bóg nadał Swym cierpieniom wartość nieskończoną.
wstecz | spis treści | dalej