Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Tradycja - drugim źródłem objawienia.

1. Pojęcie Tradycji. Bezsprzecznie Pismo Św. jest cennym źródłem, z którego czerpiemy prawdy i wskazania religijno-moralne. Nie zawiera ono jednak wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem Pisma Św. jest Tradycja, czyli Ustne Podanie. Ustne Podanie jest to zbiór objawionych przez Boga prawd, które mężowie święci głosili, ale ich nie spisali.

2. Potrzeba Tradycji:

  1. Pismo Św. nie zawiera wszystkich prawd objawionych, nie opisuje wszystkich czynów Jezusa Chrystusa, nie podaje wszystkich Jego nauk. "Wiele innych znaków - pisze św. Jan - uczynił Jezus przed oczyma uczniów Swoich, które nie są w tych księgach napisane" (Jan 20, 30).
  2. Zbawiciel świata ani sam nie pisał, ani podobnego zadania nie zlecił Apostołom. Wysyłając ich na cały świat nie wydawał im rozkazu, żeby spisywali te prawdy, które im podawał, ale nakazał im ustnie nauczać ludzi. "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mt. 28, 19). Głównym tedy zadaniem Apostołów było "opowiadanie Ewangelii", czyli ustne nauczanie prawd objawionych. Zresztą samo Pismo Św. przyznaje pierwszeństwo ustnemu nauczaniu: ,, Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rzym. 10,17).
  3. Pismo Św. najgłębsze tajemnice podaje częstokroć w zwięzłych, nie zawsze dla nas przystępnych słowach. Są w nim ustępy i zdania bardzo zasadnicze tak ujęte i wyrażone, że je można rozmaicie tłumaczyć. Muszą przeto istnieć pewne reguły, jak należy takie miejsca rozumieć, bo inaczej najistotniejsze prawdy naszej wiary świętej mogłyby się stać przedmiotem nieporozumień i sprzeczek. Otóż takie wskazania znajdują się w Tradycji.
3. Przechowanie Tradycji. Tradycja przechowała się cała i nieskażona w nieomylnym Kościele Chrystusowym, przechodząc z jednego wieku na drugi, z pokolenia na pokolenie aż do dni dzisiejszych.
Tradycja obecnie mieści się: 1) w Pismach Ojców Kościoła; 2) w wyznaniach wiary, liturgicznych obrzędach i modlitwach; 3) w określeniach dogmatycznych Kościoła; 4) nadto rozliczne rzeźby, pomniki, obrazy w katakumbach, w szczególności w Rzymie, świadczą, o tożsamości nauki Kościoła z wiarą pierwszych chrześcijan, a równocześnie plastycznie odtwarzają prawdy zawarte w Tradycji.

wstecz | spis treści | dalej