Kazania
Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Istota Boga.

1. Bóg - Stwórca świata. Z dowodów istnienia Boga doszliśmy do przekonania, że musi istnieć Ten, który stworzył świat. Tę pierwszą przyczynę świata nazywamy Bogiem - Stwórcą świata. Z kolei musimy się teraz zastanowić nad tym, jakim jest Bóg i jakie są Jego przymioty.
Nazwa "Stworzyciel świata" jeszcze nam nie wyjaśnia, na czym polega istota Boga, ale wskazuje, że Bóg od świata jest niezależny i jest pierwszą przyczyną wszechrzeczy. Mądre i celowe urządzenie świata wskazuje dalej, że Stwórca świata posiada rozum i wolę, a więc jest Bogiem osobowym, Bytem samoistnym. Nie możemy wprawdzie poznać Boga bezpośrednio, ale mamy możność poznać Go pośrednio, z dzieł Jego. Wszystko, co najlepsze widzimy w stworzeniach, musi być odblaskiem i odzwierciedleniem przymiotów Bożych, albowiem Stwórca o tyle mógł stworzenia obdarzyć doskonałościami, o ile je sam wpierw posiadał.

2. Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym. Bóg posiada naturę nieskończenie wyższą od wszystkich istot stworzonych tak, że przymioty choćby najdoskonalszych stworzeń nikną wobec nieskończonych przymiotów Boga. Stworzenia z natury swej podlegają różnym ograniczeniom i niedoskonałościom - Bóg jako istota najdoskonalsza, ograniczeniom podlegać nie może. Stąd Bogu możemy przypisywać tylko takie przymioty, które nie mają ograniczenia.
Bóg jest istotą czysto duchową, gdyż wszelka materia, a tym samym zależność od czasu i przestrzeni byłaby ograniczeniem Jego istoty. I ten wniosek rozumu ludzkiego znajduje potwierdzenie w Piśmie Św. Pan Jezus mówi do Samarytanki przy studni: "Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (Jan 4, 24).

3. Bóg jest sam z Siebie. Podstawą wszystkich doskonałości Bożych jest przymiot, że Bóg jest Bytem niezależnym i bezwzględnym, tj. sam z Siebie istnieje, czyli mocą własnej istoty; przymiot ten najlepiej wyraża istotę Boga i wyróżnia Go od stworzeń. Wszystkie rzeczy na świecie nie są konieczne - jeden Bóg jako przyczyna wszechrzeczy istnieje koniecznie, bo gdyby On nie istniał, nic by na świecie istnieć nie mogło. "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący" (Ap. 1, 8). Bóg zatem nie ma żadnego początku, jest wieczny. Tę niezależność i konieczność Boskiego istnienia określił sam Bóg, kiedy przemawiając do Mojżesza na puszczy rzekł: ,,Jam jest, Który jest". Te słowa wyrażają całą pełnię Bytu nieskończonego, który jest źródłem i początkiem wszelkich istot bytujących we wszechświecie.

wstecz | spis treści | dalej